Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Mejeriingeniør Forening.

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

Sekretariatssamarbejde kan ske med andre foreninger eller organisationer af beslægtet karakter.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål:

 • at samle danske mejeriingeniører til varetagelse af medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser,
 • at formidle efterspørgsel og udbud af stillinger,
 • at støtte alle bestræbelser, der kan tjene til befæstelse af medlemmernes position og derigennem også til fremme af dansk mejeribrugs anseelse,
 • at deltage i udgivelsen af medlemsbladet, Mælkeritidende, og andre mejeri- og eller levnedsmiddeltidsskrifter,
 • at søge repræsentationer med relationer til myndigheder, organisationer og institutioner i dansk og internationalt mejeribrug,
 • at samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse.

§ 3. Medlemskredsen

A: Som aktive medlemmer optages personer, der er:

 • Dimitteret som mejeriingeniører.
 • Levnedsmiddelingeniører med godkendt mejeripraktik.
 • Professionsbachelorer i Mejeriteknologi.

 Endvidere kan som aktive medlemmer optages personer med en dansk eller udenlandsk teknisk/videnskabelig uddannelse på tilsvarende niveau.

B: Aktive medlemmer kan ansøge om optagelse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer og dermed opnå et dobbeltmedlemskab. Betingelsen for et sådan medlemskab er, at medlemmet er ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeribruget eller i Mejeriforeningen. Medlemsstatus i Dansk Mejeriingeniør Forening vil være uændret. Dobbeltmedlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

C: Mejeriingeniørsstuderende og tilsvarende grupper af studerende fra de optagelsesberettigede uddannelser samt evt. andre grupper af interessenter kan med bestyrelsens godkendelse opnå et kollektivt medlemskab.

D: Bestyrelsen kan beslutte at optage særlige medlemmer. Disse ønsker optagelse i foreningen af interessemæssige årsager, og har således ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke ydes juridisk bistand.  

E: Aktive medlemmer, som overgår til pension, efterløn eller lignende overflyttes efter anmodning til passivt medlemskab med nedsat kontingent. Herudover kan passive medlemmer kun optages mod særlig begrundelse og med bestyrelsens godkendelse. Passive medlemmer kan dog genoptages, hvis medlemmet var passivt medlem ved sin udmeldelse. Passive medlemmer har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

Foreningens medlemmer ydes juridisk bistand inden for de rammer, som er beskrevet i ”Regler for ydelse af juridisk bistand til medlemmerne”.

Anmodning om optagelse i foreningen rettes til sekretariatet, der træffer afgørelse om vilkårene for medlemskabet. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, om og på hvilke vilkår optagelse kan finde sted.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med 3 måneders varsel til 31. marts..

Såfremt et medlem kommer i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan vedkommende ekskluderes. Bortset fra dette tilfælde kan udelukkelse alene foretages af bestyrelsen.

Udelukkes et medlem af foreningen, kan den pågældende forelægge spørgsmålet for en generalforsamling, med mindre udelukkelsen skyldes kontingentrestance.

§ 4. Generalforsamling.

Generalforsamling eller urafstemning efter generalforsamlingens bestemmelse, jvf. dog §§5, 8 og 9, er foreningens højeste myndighed. Indvarsling til en generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer senest 14 dage før dens afholdelse. Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens bestemmelse. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august eller september måned. Ethvert medlem kan deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen. Dog kan kun aktive medlemmer deltage i afstemninger.

Medlemmer kan give fuldmagt til et aktivt medlem. Intet medlem kan disponere over flere end 5 fuldmagter.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af resultat vedrørende valg til bestyrelsen.
 5. Eventuelle forslag.
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 7. Fastlæggelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. juli.

Såfremt medlemmer, der repræsenterer mindst 10 % af samtlige aktive medlemmer, ønsker et emne behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal begæring herom fremsættes skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan tillige indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer.

Spørgsmål, der sættes til afstemning på generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et referat i forhandlingsprotokollen, der underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen leder foreningen under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen bortset fra det bestyrelsesmedlem, der er valgt af de studerende. Hvert år vælges 3 medlemmer, hvoraf det ene vælges af de studerende. Dette medlem vælges for eet år. Genvalg kan finde sted.

De mejeriingeniørstuderende fastsætter selv valgproceduren for valg af bestyrelsesmedlem. Valget skal afholdes inden den 1. august.

Valgbar til bestyrelsen er aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Valg til bestyrelsen foretages efter prioriteringsmetoden ved urafstemning, der foretages i april kvartal og inden den ordinære generalforsamling. Før hvert valg skal bestyrelsen indkalde skriftlige forslag til kandidater. Bestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 dage fra tidspunktet for indkaldelsens udsendelse, inden for hvilken forslag til kandidater skal være indkommet. Forslag til kandidater skal være underskrevet af mindst 5 aktive medlemmer.

En fortegnelse over samtlige kandidater udsendes til medlemmerne sammen med stemmesedler.

Suppleanter vælges for eet år ad gangen. De to kandidater, der opnår det største antal stemmer uden at være valgt til bestyrelsen, betragtes valgt som suppleanter.

Optælling af stemmer til bestyrelsesvalg foretages af sekretariatet under overværelse af den valgte revisor.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. De studerendes repræsentant kan ikke vælges til disse poster. Valgene skal ske senest 8 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Over det på bestyrelsesmøder passerede indføres et referat i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen antager en kasserer og en sekretær. Såfremt sekretæren tillige er redaktør af Mælkeritidende, fastsættes vilkårene for ansættelsen efter forhandling med bestyrelsen for Mælkeritidende.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 6. Regnskab og kontingent

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at foreningens regnskaber føres på en forsvarlig måde.

Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god revisionsskik.

Til revision af foreningens regnskab vælges på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer en medlemsrevisor, desuden vælges en medlemsrevisorsuppleant.

På generalforsamlingen vælges tillige en godkendt revisor.

Medlemskontingenterne fastsættes af den ordinære generalforsamling og opkræves af sekretariatet.

Der fastsættes kontingent for aktive medlemmer, for dobbeltmedlemmer og for særlige medlemmer samt nedsat kontingent for passive medlemmer.

§ 7. Fonds

Til anvendelse i konfliktsituationer kan der oprettes særlige fonds, hvortil generalforsamlingen fastsætter vedtægter.

§ 8. Vedtægtsændring

Vedtægtsændring kan kun ske, når forslag derom er vedtaget ved en urafstemning med en majoritet på 50 % af de afgivne stemmer.

§ 9. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når forslag herom er vedtaget ved en urafstemning med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af opløsning af foreningen skal en afsluttende generalforsamling træffe bestemmelse vedrørende anbringelse af eventuelle midler.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 1932 tillige med vedtægtsændringer ved urafstemninger i marts 1942, marts 1944, august 1960, maj 1969, april 1975, september 1980, marts 1995 og maj 2009.